• Published 2015

Hội diễn văn nghệ Viện Tim IDOL chào mừng 10 năm hoạt ...

@inproceedings{Ton2015HiDV,
  title={Hội diễn văn nghệ Viện Tim IDOL ch{\`a}o mừng 10 năm hoạt ...},
  author={L{\^e} To{\`a}n},
  year={2015}
}
Nằm trong chuỗi cac hoạt động chao mừng 10 năm Bệnh viện Tim Ha Nội (19/8/2004 – 19/8/2014), Hội diễn văn nghệ Bệnh viện Tim ...