Gravity Anomaly Separation Using 2-d Wavelet Approach and Average Depth Calculation

Abstract

Ö Z E T : Bu makalede, gravite anomalilerinin ayr›m problemi için DiscreteParameter Wavelet Transform (DPWT) 2-B Multi-Resolution Analizi (MRA) k u l l a n › l d › . Yüzeye yak›n kürelerin ortalama derinliklerini bulmak için güç spekturum analizi kullan›ld›. Yöntemin geçerlili¤ini test etmek için sentetik yap›lar kulland›k ve memnun edici neticeler bulduk. Gömülü cisimlerin ortalama derinliklerinin h e s a p l a n m a s › için güç spektumu kullan›ld›. Anahtar Kelimeler: Dalgac›k, Gravite anomalisi, Güç spekturum analizi.

5 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Albora2001GravityAS, title={Gravity Anomaly Separation Using 2-d Wavelet Approach and Average Depth Calculation}, author={Ali Muhittin Albora and Osman N. Uçan}, year={2001} }