Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geliştirmek İçin Düşünülmüş Ciddi Oyun Tabanlı Öğrenme Çatısı

@inproceedings{Gle2015FutbolHK,
  title={Futbol Hakemlerinin Karar Verme Yeteneklerini Geliştirmek İçin D{\"u}ş{\"u}n{\"u}lm{\"u}ş Ciddi Oyun Tabanlı {\"O}ğrenme Çatısı},
  author={Ulas G{\"u}leç and Murat Yilmaz},
  booktitle={UYMS},
  year={2015}
}
Özet Dijital oyun tabanl ö§renim araçlar , ki3ilere yeni teknolojilerle geleneksel oyun tasar m metodlar n birle3tirerek yeni f rsatlar sunar. Dolay s yla, ara3t rmac lar interaktif ö§renme teknikleri ile s n f içi e§itimini adapte edebilmek için e§lencenin yan na ö§renimi de yerle3tiren ciddi oyunlar n geli3tirilmesi için ara3t rmalara aktif bir 3ekilde… CONTINUE READING