Futbol Hakemlerinin Egitimi Amaciyla Tasarlanan Futbol Simulasyonunda Macin Dinamizmini Saglayan Etmenler

Abstract

Özet Futbol, dünyada 34 milyon ki3i ile dünyan n en ilgi çekici ve en popüler spor dallar ndan biridir. Buna ek olarak, futbol çok büyük ekonomik yat r mlar alan bir i3 alan olarak da görülebilir. Hem birçok ki3inin yak ndan takip etti§i hem de çok büyük bir ekonomik güce sahip olan futbol oyununda maçlar n yönetimini yapan, pozisyonlar hakk nda karar veren hakemlerin e§itimi çok büyük bir önem kazanmaktad r. Hakemlerin e§itimi konusunda Uluslararas Futbol Federasyonlar Birli§i (FIFA) önemli bir miktarda bütçe ay rmas na ra§men hakemlerin karar verme performanslar nda hala baz eksiklikler bulunmaktad r. Bu çal 3ma, hakemlerin karar verme yeteneklerini yükseltmek amac yla sanal bir futbol maç n n simüle edilmesini amaçlamaktad r. Bu çal 3man n ba3ar l olabilmesi için, simüle edilen maç n gerçek maçtaki atmosferi ve dinamizmi sa§lamas gerekmektedir. Bu nedenle, bu çal 3ma kapsam nda bir futbol maç n n dinamizmini ve atmosferini etkileyen etmenler hakemler (N= 10) ile yap lan kullan c testleri ile elde edilmeye çal 3 lm 3t r. Ayr ca, sistemin ba3ar l olup olmayaca§ n anlayabilmek için hakemler ile bir dizi röportaj yap lm 3t r. Yap lan bu çal 3man n sonuçlar na göre, böyle bir futbol maç simülasyonunun hakemlerin e§itimi üzerine kullan labilecek faydal bir araç oldu§u ortaya ç km 3t r.

Cite this paper

@inproceedings{Gle2016FutbolHE, title={Futbol Hakemlerinin Egitimi Amaciyla Tasarlanan Futbol Simulasyonunda Macin Dinamizmini Saglayan Etmenler}, author={Ulas G{\"{u}leç and Murat Yilmaz and Mert Ali Gozcu}, booktitle={UYMS}, year={2016} }