Formation and Corrosion Resistance of Micro-Arc Oxidation Coating on Equal-Channel Angular Pressed AZ91D Mg Alloy

Abstract

Aibin Ma 1,2,*, Fumin Lu 1, Qi Zhou 1, Jinghua Jiang 1,*, Dan Song 1,2, Jianqing Chen 1 and Yuxi Zheng 1 1 College of Mechanics and Materials, Hohai University, Nanjing 210098, China; oski@163.com (F.L.); zhouqhhu@163.com (Q.Z.); songdancharls@hhu.edu.cn (D.S.); chenjq@hhu.edu.cn (J.C.); zhengyuxi3681@163.com (Y.Z.) 2 Suqian Institute, Hohai University, Suqian 223800, China * Correspondence: aibin-ma@hhu.edu.cn (A.M.); jinghua-jiang@hhu.edu.cn (J.J.); Tel.: +86-25-8378-7239 (A.M. & J.J.); Fax: +86-25-8378-6046 (A.M. & J.J.)

8 Figures and Tables

Cite this paper

@inproceedings{Ma2016FormationAC, title={Formation and Corrosion Resistance of Micro-Arc Oxidation Coating on Equal-Channel Angular Pressed AZ91D Mg Alloy}, author={Aibin Ma and Fumin Lu and Qi Zhou and Jinghua Jiang and Dan Song and Jianqing Chen and Yuxi Zheng}, year={2016} }