Foerfarande Foer framstaellning terapeutiskt VERKSAM of 9,10-dihydro-4H-benzo / 4,5 / cyclohepta / 1,2-b / selenophen-9 is OCH -10-is

@inproceedings{Braquet1990FoerfarandeFF,
  title={Foerfarande Foer framstaellning terapeutiskt VERKSAM of 9,10-dihydro-4H-benzo / 4,5 / cyclohepta / 1,2-b / selenophen-9 is OCH -10-is},
  author={Pierre G. Braquet and Colette Broquet},
  year={1990}
}