Foerfarande Foer framstaellning of a stabil modifikation of torasemide Science torasemide innehaollande laekemedel.

@inproceedings{Topfmeier1986FoerfarandeFF,
  title={Foerfarande Foer framstaellning of a stabil modifikation of torasemide Science torasemide innehaollande laekemedel.},
  author={Fritz Topfmeier and Gustav Lettenbauer},
  year={1986}
}