Factors that may affect graft success in tympanoplasty with mastoidectomy

@inproceedings{Yurttafl2015FactorsTM,
  title={Factors that may affect graft success in tympanoplasty with mastoidectomy},
  author={Veysel Yurttafl and Ahmet Ural and Ahmet Kutluhan and Kaz › m Bozdemir},
  year={2015}
}
  • Veysel Yurttafl, Ahmet Ural, +1 author Kaz › m Bozdemir
  • Published 2015
Yöntem: Bu retrospektif çal›flmada Eylül 2004 ile Temmuz 2014 aras›nda mastoidektomili timpanoplasti ameliyat› geçiren olgular›n verileri de¤erlendirildi. Epitimpanik aç›kl›k, kula¤›n kuru kal›fl süresi, preoperatif otore olup olmamas›, perforasyonun yeri, orta kulak mukozas›n›n ile timpanik membran›n durumunun postoperatif greft baflar›s› üzerindeki etkisi… CONTINUE READING