Corpus ID: 193162066

Försiktighetsprincipens innebörd i EG-rätten

@inproceedings{Fernstrm2002FrsiktighetsprincipensII,
  title={F{\"o}rsiktighetsprincipens inneb{\"o}rd i EG-r{\"a}tten},
  author={P. Fernstr{\"o}m},
  year={2002}
}
  • P. Fernström
  • Published 2002
  • Art
  • Den forsta delen av min uppsats, om forsiktighetsprincipens innebord i den internationella miljoratten, ar relativt deskriptiv men foljande slutsatser anser jag vara varda att belysa. En enhetlig definition av forsiktighetsprincipen existerar inte i den internationella miljoratten. Inom doktrinen finns manga foresprakare for att Rio-deklarationens definition av forsiktighetsprincipen skall betraktas som den officiella och gallande definitionen i internationella miljosammanhang. Detta da Rio… CONTINUE READING
    1 Citations