Experimental Evaluation of the Gyroscope Sensor used in a New Gait Phase Detection System

7KLV SDSHU IRFXVHV RQ WKH H[SHULPHQWDO HYDOXDWLRQ RI D J\URVFRSH VHQVRU XVHG LQ D QHZ JDLW SKDVH GHWHFWLRQ V\VWHP ZKLFK KDV SUHYLRXVO\ EHHQ SUHVHQWHG LQ > @ 7KH V\VWHP GLVWLQJXLVKHV IRXU SKDVHV GXULQJ ZDONLQJ VWDQFH KHHO RII VZLQJ DQG KHHO VWULNH DQG FRQVLVWV RI WKUHH IRUFH VHQVLWLYH UHVLVWRUV D J\URVFRSH DQG D SURFHVVLQJ XQLW 7KH V\VWHP KDV EHHQ… CONTINUE READING