Evolúcia stavových automatov inšpirovaná metódou NEAT

Abstract

Abstrakt Konečno-stavový automat je formalizmus, ktorý je schopný do veľkej miery modelovať činnosť robotického systému. Ba, činnosť robotického systému možno pomocou stavových automatov priamo riadiť: riadiaci systém robota môže tvoriť jeden alebo viacero stavových automatov, presnejšie transducerov, kde prechody medzi stavmi generujú akcie. Bolo ukázan… (More)

Topics

  • Presentations referencing similar topics