Evaluation of polylactide film for prevention of pericardial adhesion in a rabbit model

Abstract

ÖZ Amaç: Bu çalışmada pelvik yapışıklıkları önlemede etkinliği kanıtlanmış biyoemilebilir polilaktid bariyerin ameliyat sonrası perikardiyal yapışıklıkları önlemedeki etkinliği bir hayvan modelinde değerlendirildi. Ça­lış­ma­ pla­nı:­ Kırk Yeni Zelanda beyaz tavşanı eşit olarak kontrol ve tedavi gruplarına ayrıldı. Deneklere sol anterior torakotomi ve… (More)

6 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics