Erythroblast kinetics in homozygous and heterozygous beta-thalassaemia.