[Epidemiological survey of viral hepatitis among a hospital staff].

  • Jin-shu Ma
  • Published 1984 in
    Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua…
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Ma1984EpidemiologicalSO, title={[Epidemiological survey of viral hepatitis among a hospital staff].}, author={Jin-shu Ma}, journal={Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi}, year={1984}, volume={5 6}, pages={321-4} }