Endothelium White cell trafficking Vascular permeability Vascular tone Angiogenesis Inflammation Metabolism

@inproceedings{Sena2013EndotheliumWC,
  title={Endothelium White cell trafficking Vascular permeability Vascular tone Angiogenesis Inflammation Metabolism},
  author={Cristina Maria Sena and Ana Maria Mendes Pereira and Raquel Seiça},
  year={2013}
}