[Endo-beta-xylosidase as a reagent].

Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Endo1990EndobetaxylosidaseAA, title={[Endo-beta-xylosidase as a reagent].}, author={Masahiro Endo and Keiichi Takagaki and Tadashi Nakamura}, journal={Tanpakushitsu kakusan koso. Protein, nucleic acid, enzyme}, year={1990}, volume={35 6}, pages={966-70} }