El gest de l'artista. Primeres aproximacions a la representació cinematogràfica de la pràctica pictòrica de Vincent van Gogh

@inproceedings{Corominas2001ElGD,
  title={El gest de l'artista. Primeres aproximacions a la representaci{\'o} cinematogr{\`a}fica de la pr{\`a}ctica pict{\`o}rica de Vincent van Gogh},
  author={Aurora Corominas},
  year={2001}
}