Effects of the dipole-dipole interaction on the physics of ultracold quantum gases

  • Marta Abad Garcia Universitat de Barcelona
  • Published 2012

Abstract

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducci… (More)

47 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics