Effects of temperature pre-treatments on the forcing of strawberry plants (cv. Glasa)

Abstract

The results of an experiment, designed to study the effects of certain temperature treatments during the autumn season on the subsequent development of strawberries (cv. Glasa) during forcing, have been presented in this paper. This study was under-taken in the interest of both breeding new varieties suitable for forcing and improving the present forcing methods. Practical experience has shown that the chance of success is small when forcing is started before the 15th of January. In a recent publication it has been suggested to provide plants with strong artificial light for assimilation, which would make it possible to start forcing at an earlier date. In the present experiment, however, in which forcing was started as early as the 5th of January, good results were obtained under ordinary light conditions by previously exposing the plants to 12°C for three weeks in November. The pre-treated plants showed earlier flowring and fruiting, better fruit set and a higher yield than the control plants. These observations indicate that in order to obtain satisfactory results the inflorescences must have attained a certain stage of development at the beginning of forcing, and that this stage was reached at an earlier date by the accelerating effect of the temperature treatment. In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een proef waarin bij het aardbeiras Glasa de invloed werd bestudeerd van temperatuurbehandelingen in de herfst op de ontwikkeling van genoemd ras tijdens het forceren. Dit onderzoek werd verricht ten behoeve van het kweken van nieuwe rassen die geschikt zijn voor het forceren en voor de verbetering van bestaande forceermethoden. Uit praktische ervaring is gebleken dat de kansen op succes gering zijn, wanneer met het forceren wordt begonnen voor 15 januari. In een recente publicatie is de suggestie gedaan, dat door toediening van kunstlicht van hoge intensiteit het mogelijk zou zijn eerder met het forceren te beginnen. In de hiervoor beschreven proef waarin met het forceren reeds op 5 januari werd begonnen werden goede resultaten verkregen onder normale lichtomstandigheden door in november de planten gedurende 3 weken bij een temperatuur van 12°C te plaatsen. De aldus behandelde planten bloeiden vroeger, gaven vroeger vruchten, vertoonden een betere vruchtzetting en gaven een hogere opbrengst dan de kontroles. Deze waarnemingen tonen aan dat voor het verkrijgen van goede resultaten de bloeiwijzen bij het begin van het forceren een bepaald ontwikkelingsstadium bereikt moeten hebben en dat dit stadium eerder werd bereikt door het versnellend effect van de temperatuurbehandeling.

DOI: 10.1007/BF00022172

4 Figures and Tables

Cite this paper

@article{Iyer2004EffectsOT, title={Effects of temperature pre-treatments on the forcing of strawberry plants (cv. Glasa)}, author={C. P. A. Iyer and Lambertus Smeets}, journal={Euphytica}, year={2004}, volume={15}, pages={297-303} }