Effects of Hydration Levels on the Bandwidth of Microwave Resonant Absorption Induced by Confined Acoustic Vibrations

3869-Pos Effects of Hydration Levels on the Bandwidth of Microwave Resonant Absorption Induced by Confined Acoustic Vibrations Tzu-Ming Liu, Hung-Pin Chen, Shih-Chia Yeh, Chih-Yu Wu, Chung-Hsiung Wang, Tang-Nian Luo, Yi-Jan Chen, Shen-Iuan Liu, Chi-Kuang Sun. National Taiwan University, Taipei, Taiwan. The vibration modes of molecules can be revealed by… (More)