[Effects in tetramethylpyrazine on TXA2 and PGI2 by cardio-pulmonary bypass in congenital heart diseases with pulmonary hypertension patients].

Cite this paper

@article{Huang1998EffectsIT, title={[Effects in tetramethylpyrazine on TXA2 and PGI2 by cardio-pulmonary bypass in congenital heart diseases with pulmonary hypertension patients].}, author={Ruby Yun-Ju Huang and C X Liao and David Chen}, journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine}, year={1998}, volume={18 6}, pages={333-5} }