Efectividad del concentrado de fibrinógeno en pacientes traumáticos con hemorragia crítica

Abstract

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.