Early intrathoracic herniation and rupture of the stomach after laparoscopic Nissen fundoplication

Abstract

Plike edilen midenin toraks içine herniasyonu laparoskopik Nissen fundoplikasyonunun bilinen bir komplikasyonu olmakla birlikte, perforasyonu oldukça seyrektir. Bu yazıda, laparoskopik Nissen fundoplikasyonu uygulanan ve plike edilen midenin toraks içi herniasyonu ve perforasyonu gelişen 30 yaşında bir erkek olgu sunuldu. Hasta ameliyat sonrası beşinci gün… (More)

2 Figures and Tables

Topics

  • Presentations referencing similar topics