EEG Features Extraction and Classification of Rifle Shooters in the Aiming Period

@inproceedings{Zhang2017EEGFE,
  title={EEG Features Extraction and Classification of Rifle Shooters in the Aiming Period},
  author={Liwei Zhang and Qian-Xiang Zhou and Zhongqi Liu and Yu Wang},
  booktitle={HCI},
  year={2017}
}