• Published 2009

E-uključenost: informacijski aspekt konzervatorsko-restauratorske profesije

@inproceedings{Kulii2009EukljuenostIA,
 title={E-uklju{\vc}enost: informacijski aspekt konzervatorsko-restauratorske profesije},
 author={Marija Kuli{\vs}i{\'c}},
 year={2009}
}
U tekstu Êemo nastojati objasniti informacijski aspekt konzervatorsko-restauratorske djelatnosti tako da se postave temeljne sliËnosti, s ostalim informacijskim znanostima, prije svega muzeologijom, ali i razlike. BuduÊi da je naglasak na konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti ima na praksi odnosno na izravnom kontaktu s objektom/umjetninom, Ëesto se zaboravlja rasprava o onim segmentima posla koji se ne odnose na izravan dodir s predmetom. Ipak, konzervatorskorestauratorska djelatnost je… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-7 OF 7 REFERENCES

VokiÊ, Hrvatsko restauratorsko druπtvo i udruga za oËuvanje i promicanje hrvatske kulturne i umjetniËke baπtine Gradine i godine

BRANDI, I CesareTeorijarestauriranja, D ur.
 • Dubrovnik - Zagreb,
 • 2007

VokiÊ, Hrvatsko restauratorsko druπtvo i udruga za oËuvanje i promicanje hrvatske kulturne i umjetniËke baπtine Gradine i godine

PHILIPPOT, kriterij, I smjernice, D ur.
 • Dubrovnik - Zagreb,
 • 2007

Informacijski sustav kulturne baπtine RH TEUTA

KRIÆAJ, Lana
 • Proceedings of the CIDOC Annual Conference Zagreb,
 • 2005

Wyroubal: zaËetnici sustavne restauratorske dokumentacije u Hrvatskoj

VOKI, Denis Ferdo Goglia i Zvonimir
 • Proceedings of the CIDOC Annual Conference Zagreb,
 • 2005

Uvod u muzeologiju, Zavod za informacijske studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu

MAROEVI, Ivo
 • Zagreb,
 • 1993

Sadaπnjost baπtine, Druπtvo povjesniËara umjetnosti Hrvatske

MAROEVI, Ivo
 • Zagreb,
 • 1986

Zaπtita graditeljskog nasljea - Povijesni pregled s izborom tekstova i dokumenata, Druπtvo konzervatora Hrvatske

MARASOVI, Tomislav
 • Zagreb,
 • 1983