Corpus ID: 218739200

Društveni odnosi moći i ženska reproduktivna samodeterminacija

@inproceedings{Gali2014DrutveniOM,
  title={Dru{\vs}tveni odnosi mo{\'c}i i {\vz}enska reproduktivna samodeterminacija},
  author={Branka Gali{\'c} and K. Klasnic and I. Kuruc},
  year={2014}
}