• Physics
  • Published 1969

Double Cr53 - Al27 Acousto-magnetic Resonance in Ruby

@inproceedings{Vladimirtsev1969DoubleC,
  title={Double Cr53 - Al27 Acousto-magnetic Resonance in Ruby},
  author={Yu. V. Vladimirtsev and Vadim A. Golenishchev-Kutuzov and U. Kh. Kopvillem and N. A. Shamukov},
  year={1969}
}