Donatı Tabakasının Optimum Derinliğinin Farklı Temel ġekilleri için Değerlendirilmesi

  • Baki BAĞRIAÇIK
  • Published 2016

Abstract

Bu çalıĢmada, Ģerit bir temel (B=10 cm) altında, donatı tabakası ile güçlendirilmiĢ zeminlerdeki ilk donatı tabakasının optimum derinliği, yükleme ve gerilme açısından deneysel olarak belirlenmiĢtir. Deneylerde, sabit bir derinlikte kum tabakası hazırlanarak, temelden dolayı oluĢan donatısız ve donatılı durumlarda, temel geniĢliğinin 2,0 katı (Z=2.0B… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.