Doksilamin Suksinat Aþýrý Alýmý: Olgu Sunumu ve Literatür Taramasý Doxylamine Succinate Overdose: Case Report and Literature Review

@inproceedings{Soyuncu2011DoksilaminSA,
  title={Doksilamin Suksinat Aþ{\'y}r{\'y} Al{\'y}m{\'y}: Olgu Sunumu ve Literat{\"u}r Taramas{\'y} Doxylamine Succinate Overdose: Case Report and Literature Review},
  author={Secgin Soyuncu and Yildiray Cete and Alp Eren Aydin},
  year={2011}
}
Özet Doksilamin süksinat, etanolamin grubundan sedatif ve antikolinerjik etkileri olan bir antihistaminiktir. Genellikle uyku bozukluðu tedavisinde kullanýlan kýsa etkili bir ilaçtýr. Tek baþýna kullanýlabildiði gibi soðuk algýnlýðý için kullanýlan ilaçlarla da kombine halde bulunabilmektedir. Literatürde tek baþýna doksilamin süksinat intoksikasyonu ile ilgili az sayýda yayýn bulunmakta ve bunlarýn çoðunluðunu da rabdomiyoliz meydana gelen olgular oluþturmaktadýr. Bizim amacýmýz literatürde az… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…