Corpus ID: 130775818

Discourse on the Middle Class in Post-Communist Context (Viduriniosios klasës diskursas postkomunistinëse visuomenëse)

@inproceedings{Geien2005DiscourseOT,
  title={Discourse on the Middle Class in Post-Communist Context (Viduriniosios klas{\"e}s diskursas postkomunistin{\"e}se visuomen{\"e}se)},
  author={Ingrida Ge{\`e}ien{\"e}},
  year={2005}
}
Santrauka. Straipsnyje nagrinejamos Vakaro teorijo panaudojimo problemos aiðkinant socialinius ir kulturinius pokyeius postkomunistinese visuomenese. Viena vertus, tokio teorijo panaudojimas yra grindþiamas ðio visuomenio vystymosi link Vakaro iðsivyseiusio postindustrinio visuomenio modelio tendencija, kita vertus, teigiama, kad del skirtingo konteksto, kuriame buvo sukurtos ðios teorijos, jos vargu ar gali paaiðkinti postkomunistinio visuomenio raidos savitumus. Vienas labiausiai diskutuojamo… Expand
1 Citations