Dimensionat d'un gasificador de biomassa de petita potència i estudi d'implantació en una microxarxa mitjançant matpower

@inproceedings{Borrull2017DimensionatDG,
  title={Dimensionat d'un gasificador de biomassa de petita pot{\`e}ncia i estudi d'implantaci{\'o} en una microxarxa mitjançant matpower},
  author={M{\'i}riam Guari Borrull},
  year={2017}
}
El seguent treball esta fet en col·laboracio amb el projecte del CITCEA-UPC, en el que es preten trobar la metodologia de dimensionat d’un gasificador de biomassa per la produccio de gas combustible. Aixi doncs, aquest treball recull l’estudi de tots els factors que influencien en la instal·lacio de gasificadors de biomassa de petita potencia en una microxarxa; des de l’estudi del funcionament del sistema de gasificacio i la justificacio del dimensionat de totes les parts del gasificador, fins… CONTINUE READING