[Diagnosis and treatment of cholesteatoma--on tympanoplasty].

  • Taeko Okuno
  • Published 2012 in Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho
Sorry, there's nothing here.

Cite this paper

@article{Okuno2012DiagnosisAT, title={[Diagnosis and treatment of cholesteatoma--on tympanoplasty].}, author={Taeko Okuno}, journal={Nihon Jibiinkoka Gakkai kaiho}, year={2012}, volume={115 3}, pages={199-203} }