Diện mạo kinh tế mới vùng cực Nam

@inproceedings{Lng2019DinMK,
  title={Diện mạo kinh tế mới v{\`u}ng cực Nam},
  author={Năng Lượng},
  year={2019}
}
Cụm cong nghiệp Khi - Điện - Đạm Ca Mau do Tập đoan Dầu khi Việt Nam (PVN) đầu tư đa thuc đẩy kinh tế - xa hội của Ca Mau phat ...