Designing online learning assessment through alternative approaches: facing the concerns

Abstract

Catalan Aquest article presenta alguns dels problemes que l'avaluació dels aprenentatges es troba en l'àmbit de l'aprenentatge en línia, i analitza les limitacions dels models clàssics d'avaluació que han d'ésser superades per un nou paradigma per al disseny de l'avaluació en aquest nou context. A més, es presenten algunes consideracions i recomanacions per… (More)

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics