[Death of acute pulmonary embolism after multiple maxillofacial fractures operation: a case report].

Abstract

Acute pulmonary embolism after surgery of multiple maxillofacial fractures is rare. This paper reported a case of multiple maxillofacial fractures who experienced acute pulmonary embolism after operation and died.

Cite this paper

@article{Xu2012DeathOA, title={[Death of acute pulmonary embolism after multiple maxillofacial fractures operation: a case report].}, author={Guoyong Xu and Mingyan Zuo}, journal={Hua xi kou qiang yi xue za zhi = Huaxi kouqiang yixue zazhi = West China journal of stomatology}, year={2012}, volume={30 6}, pages={658, 661} }