De ziekte van Parkinson en stoornissen in taalverwerking: waar zit de knoop?

Abstract

De ziekte van Parkinson is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende progressieve degeneratieve aandoening. Naast de motorische symptomen (namelijk bradykinesie, rigiditeit en rusttremor) die de kern van de klinische diagnose vormen, zijn cognitieve symptomen frequent aanwezig (Muslimović et al., 2005). De focus van het cognitieve onderzoek naar de… (More)
DOI: 10.1007/s12474-011-0020-y

Topics

Figures and Tables

Sorry, we couldn't extract any figures or tables for this paper.

Slides referencing similar topics