De San José Schildluis, Wat wij van haar te duchten hebben, en welke maatregelen met het oog daarop dienen te worden genomen

@article{Bos2008DeSJ,
  title={De San Jos{\'e} Schildluis, Wat wij van haar te duchten hebben, en welke maatregelen met het oog daarop dienen te worden genomen},
  author={J. Ritzema Bos},
  journal={Tijdschrift Over Plantenziekten},
  year={2008},
  volume={5},
  pages={97-127}
}
Nadat ik in (le vorige aflevcring het door mij aan Z. Ext. den Minister van Bim]enlandsche Zaken uitgebrachte Verslag heb weergegeven, zij het mij thans vergund, hierbij eenige aanteekeningen te voegen, die ten deele het karakter hebben vail reclificalies (met 't oog op enkcle zaken, waaromtrent men, teen ik het rapport opmaakte, niet gcheet op .de hoogte was), t c n deele dat-~an uitbreidingen (nl. waar her geldt de besprcking van zaken, dic van belang zijn te weten, maar in her rapport niet… CONTINUE READING