Daya tahan, kualiti hidup dan persepsi prestasi perniagaan usahawan Melayu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) peruncitan di Negeri Melaka

@inproceedings{Hasan2014DayaTK,
  title={Daya tahan, kualiti hidup dan persepsi prestasi perniagaan usahawan Melayu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) peruncitan di Negeri Melaka},
  author={Noor Azman Hasan and Nor Aishah Buang and Prod Madya Dr. Muhammad Hussin},
  year={2014}
}
Kajian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh daya tahan dan kualiti hidup terhadap persepsi prestasi perniagaan usahawan Melayu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) peruncitan di negeri Melaka. Seramai 628 responden dipilih secara rawak berstrata di kalangan usahawan Melayu di negeri Melaka meliputi tiga buah daerah iaitu Melaka Tengah, Jasin dan Alor Gajah. Data yang diperolehi melalui soal selidik yang dianalisis dengan menggunakan deskriptif dan statistik inferensi iaitu ujian t, anova… CONTINUE READING