Data collection terminal

@inproceedings{Jianqin2014DataCT,
  title={Data collection terminal},
  author={Lin Jianqin and Xu Zhiyong and Huang Xiaotong and Ma Xudong and Lin Xiaoling and Zhang Shaoxuan and Wei Fang and Lin Miaoyu and Wu Zhiping and Li Pingchuan and Ma Yong Peng},
  year={2014}
}

Similar Papers

Loading similar papers…