DNA Hasarının Belirlenmesinde Comet Assay

@inproceedings{Diner2010DNAHB,
  title={DNA Hasarının Belirlenmesinde Comet Assay},
  author={Yildiz Dinçer and Selin Kankaya},
  year={2010}
}
ÖZET DNA çe şit li re ak tif mo le kül le rin he de fi olan, ha sa ra du yar lı lı ğı yük sek bir mo le kül dür. DNA ha sa rı nor mal DNA me ta bo liz ma sı sı ra sın da ken di li ğin den ve ya ba zı çev re sel fak tör le rin et ki siy le oluş mak ta dır. Ge ne tik bil gi nin sağ lık lı ola rak ak ta rı la bil me si için DNA ya pı sı nın ko run ma sı son de re ce önem li ol du ğun dan çe kir dek te DNA ha sa rı nı ona ran çe şit li ona rım sis tem le ri yer al mak ta dır. Ağır ha sar oluş tu… CONTINUE READING

References

Publications referenced by this paper.
SHOWING 1-10 OF 57 REFERENCES

Anthocyanin/polyphenolic-rich fruit juice reduces oxidative cell damage in an intervention study with patients on hemodialysis.

  • Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology
  • 2008

Similar Papers

Loading similar papers…