DALGA FONKSĠYONU, OLASILIK KAVRAMI VE BELĠRSĠZLĠK ĠLKESĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE HĠBRĠT MODELĠN ETKĠSĠ

@inproceedings{Erol2011DALGAFO,
  title={DALGA FONKSĠYONU, OLASILIK KAVRAMI VE BELĠRSĠZLĠK ĠLKESĠNĠN {\"O}ĞRETĠMĠNDE HĠBRĠT MODELĠN ETKĠSĠ},
  author={Mustafa Çağatay Erol},
  year={2011}
}
hibrit ogretim modelinin etkilerinin ortaya cikarilmasi amaclanmaktadir. Arastirmada, "esitlenmemis kontrol gruplu yari deneysel desen" kullanilmistir. Arastirmanin orneklemini olusturan 36 ogrencinin ilk yarisina, deney grubunu olarak, hibrit ogretim modeli, ikinci yarisina ise kontrol grubu olarak, geleneksel ogretim modeli uygulanmistir. Veriler 8 sorudan olusan "Belirsizlik Ilkesi Gorusme Formu (BIGF)" kullanilarak toplanmistir. Deney ve kontrol grubundan secilen beser ogrenciyle BIGF… CONTINUE READING

Similar Papers

Loading similar papers…