Cyclic behavior and failure mechanism of self‐centering energy dissipation braces with pre‐pressed combination disc springs

@inproceedings{Xu2017CyclicBA,
  title={Cyclic behavior and failure mechanism of self‐centering energy dissipation braces with pre‐pressed combination disc springs},
  author={Long-he Xu and Xiao-Wei Fan and Zhong-xian Li},
  year={2017}
}