Constitutional Rights and Proportionality

  • Robert Alexy
  • Published 2014

Abstract

There are two basic views concerning the relationship between constitutional rights and<lb>proportionality analysis. The first maintains that there exists a necessary connection between<lb>constitutional rights and proportionality, the second argues that the question of whether<lb>constitutional rights and proportionality are connected depends on what the framers of the<lb>constitution have actually decided, that is, on positive law. The first thesis may be termed<lb>‘necessity thesis’, the second ‘contingency thesis’. According to the necessity thesis, the<lb>legitimacy of proportionality analysis is a question of the nature of constitutional rights,<lb>according to the contingency thesis, it is a question of interpretation. The article defends the<lb>necessity thesis. | A previous version of this article has been published in Chinese Yearbook<lb>of Constitutional Law, Vol. 2010, 221–235. Ustavne pravice in sorazmernost. Med pravniki obstajata dva temeljna pogleda na odnos<lb>med ustavnimi pravicami in presojo sorazmernosti. Po prvem so ustavne pravice nujno<lb>zvezane s presojo sorazmernosti, medtem ko je po drugem vprašanje povezanosti ustavnih<lb>pravic in sorazmernosti odvisno od dejanske odločitve ustavodajalca, tj. od pozitivnega<lb>prava. Prvi pogled lahko poimenujemo tudi kot »trditev o nujni zvezanosti«, drugega pa kot<lb>»trditev o nenujni zvezanosti«. Skladno s trditvijo o nujni zvezanosti je legitimnost presoje<lb>sorazmernostni vprašanje narave ustavnih pravic, medtem ko je skladno s trditvijo o nenujni<lb>zvezanosti to vprašanje razlage. V tem prispevku avtor zagovarja trditev o nujni zvezanosti<lb>ustavnih pravic in sorazmernosti. | Starejša različica te razprave je objavljena v Chinese<lb>Yearbook of Constitutional Law, Vol. 2010, 221–235.

Cite this paper

@inproceedings{Alexy2014ConstitutionalRA, title={Constitutional Rights and Proportionality}, author={Robert Alexy}, year={2014} }