Consensus statement of the European group on Graves' orbitopathy (EUGOGO) on management of Graves' orbitopathy.

Abstract

Luigi Bartalena, Lelio Baldeschi, Alison J. Dickinson, Anja Eckstein, Pat Kendall-Taylor, Claudio Marcocci, Maarten P. Mourits, Petros Perros, Kostas Boboridis, Antonella Boschi, Nicola Currò, Chantal Daumerie, George J. Kahaly, Gerasimos Krassas, Carol M. Lane, John H. Lazarus, Michele Marinò, Marco Nardi, Christopher Neoh, Jacques Orgiazzi, Simon Pearce… (More)
DOI: 10.1089/thy.2007.0315

3 Figures and Tables