Comparison Between Rural Works of Shen Congwen and Lu Xun

@inproceedings{Yang2020ComparisonBR,
  title={Comparison Between Rural Works of Shen Congwen and Lu Xun},
  author={Wanjun Yang},
  year={2020}
}