Community Discovery Method in Networks Based on Topological Potential: Community Discovery Method in Networks Based on Topological Potential

@inproceedings{Gan2009CommunityDM,
  title={Community Discovery Method in Networks Based on Topological Potential: Community Discovery Method in Networks Based on Topological Potential},
  author={Wen-Yan Gan and Nan He and De-yi Li and Jian-min Wang},
  year={2009}
}