Comasan Labhairt ann an Gàidhlig: Frèam-obrach airson ionnsachadh na Gàidhlig le inbhich

@inproceedings{Carty2018ComasanLA,
  title={Comasan Labhairt ann an G{\`a}idhlig: Fr{\`e}am-obrach airson ionnsachadh na G{\`a}idhlig le inbhich},
  author={Nicola Carty},
  year={2018}
}
Is e aon dhe na h-amasan ath-bheothachaidh canain aig Bord na Gaidhlig claran-tomhais Gaidhlig airson luchd-ionnsachaidh inbheach agus an tidsearan a chruthachadh. An-drasta, tha luchd-rannsachaidh air a’ phroiseact ‘Comasan Labhairt ann an Gaidhlig’ (CLAG) a’ leasachadh feadhainn dhe na claran-tomhais sin, a tha a’ deiligeadh ri cainnt. Anns an taisbeanadh seo, bheir mi cunntas dhen adhartas a thathar air deanamh gu ruige seo air a’ phroiseact. Tha na claran-tomhais steidhichte air corpas a… CONTINUE READING