[Clinicopathological and immunohistochemical study of oral teratoid cyst].

Cite this paper

@article{Shen2005ClinicopathologicalAI, title={[Clinicopathological and immunohistochemical study of oral teratoid cyst].}, author={Jing Shen and Xin-ming Chen and Shuo-zhi Wang and Li Wang and Shi-chun Xiong}, journal={Zhonghua kou qiang yi xue za zhi = Zhonghua kouqiang yixue zazhi = Chinese journal of stomatology}, year={2005}, volume={40 1}, pages={62-6} }