[Clinical and experimental studies on tiaoshen liquor for infantile hyperkinetic syndrome].

Cite this paper

@article{Wang1995ClinicalAE, title={[Clinical and experimental studies on tiaoshen liquor for infantile hyperkinetic syndrome].}, author={Li Wang and Chang Shui Li and G-Q Li}, journal={Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine}, year={1995}, volume={15 6}, pages={337-40} }