[Clinical analysis of 286 cases of renal malignancies].

Cite this paper

@article{Wu2006ClinicalAO, title={[Clinical analysis of 286 cases of renal malignancies].}, author={Yu-xuan Wu and Wen-bin Rui and Chong-yu Zhang}, journal={Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology]}, year={2006}, volume={28 5}, pages={400} }